1. ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം

    സം. -സ്ഖലന

      • നാ. ബീജനിര്‍ഗമനം
      • നാ. ശുക്ലംപോക്ക്, ഒരു രോഗം
X