1. ഇന്ദ്രിയേശന്‍

    സം. -ഈശ

      •   ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കിയവന്‍.
X