1. ഇന്ധനം

    സം.

      • നാ. വിറക്, തീകത്തിക്കാനുള്ള സാധനം
X