1. ഇന്നത്

    ഇന്ന-അത്

      • സ.നാ. നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ടത്, ഏതെന്നു പറയപ്പെട്ടത്. (ബ.വ.) ഇന്നവ
X