1. ഇന്നത്തെ, ഇന്നത്തേ

    ഇന്ന്-അത്ത്-എ

      • വി. ഈ ദിവസത്തെ. ഉദാ: ഇന്നത്തെ കാര്യം, ഇന്നത്തേടം
      • വി. ഇക്കാലത്തെ ഉദാ: ഇന്നത്തെ ലോകം
X