1. ഈക്ഷ

    സം. ഈക്ഷാ < ഇക്ഷ്

      • നാ. കാഴ്ച, ദര്‍ശനം
      • നാ. വിചാരം
X