1. ഉകില്‍

    ഉക-ഇല്‍

      • വ്യാക. ഒരു പാക്ഷികവിനയെച്ചപ്രത്യയം. ഉദാ: ചെയ്യുകില്‍
X