1. ഉക്കണ്ടം

    ഉള്‍-കണ്ടം

      • നാ. ഉക്കണ്ടമരം, തന്മരം
      • നാ. തായ്ത്തടി, തടി
X