കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊനപ്പെടുക

    സം. ഊന-മ.പെടുക

      • ക്രി. ദു:ഖിക്കുക
      • ക്രി. ദോഷപ്പെടുക
X