കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊന്ന്

   •   "ഊന്നുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 2. ഉന്ന

  സം.

   • വി. നനഞ്ഞ
   • വി. അലിവുള്ള, ദയവുള്ള
X