കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരാന്തര

    ഊരാ-താര<സം. ധാര

      • നാ. ഊടുവഴി, ഒറ്റയടിപ്പാത
X