1. ഊരുസ്തംഭം

    സം. സ്തംഭ

      • നാ. ഊരുസ്തംഭനം, ഒരുതരം വാതരോഗം, തുട അനക്കാന്‍ വയ്യാതെയാകുന്നത്, ആഢ്യവാതം
X