കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊരുസ്തംഭം

    സം. സ്തംഭ

      • നാ. ഊരുസ്തംഭനം, ഒരുതരം വാതരോഗം, തുട അനക്കാന്‍ വയ്യാതെയാകുന്നത്, ആഢ്യവാതം
X