1. ഊര്‍ജം

  സം. ഊര്‍ജ

   • നാ. ജലം
   • നാ. ശക്തി, ബലം
   • നാ. കാര്‍ത്തിക മാസം
   • നാ. ഉത്പാദനശക്തി
   • നാ. ജീവന്‍, ശ്വാസം
X