കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വമാനം

    സം. ഊര്‍ധ്വ-മാന

      • നാ. ഉയരം, പൊക്കം
      • നാ. ഉയരം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം
X