കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറുകായ്

    ഊറു-കായ് "ഉപ്പില്‍കിടന്ന് ഊറിയ കായ്"

      • നാ. ഉപ്പിലിട്ടത്, ഉപ്പിലിട്ട കായ്
X