കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊറ്റക്കാരന്‍

  ഊറ്റം

   • നാ. ധനികന്‍
   • നാ. സമര്‍ഥന്‍
   • നാ. അഹങ്കാരി, ശക്തന്‍ (സ്‌ത്രീ.) ഊറ്റക്കാരത്തി
X