കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറ്റവെള്ളം

    ഊറ്റ്-വെള്ളം

      • നാ. കിഴങ്ങുകള്‍ അരിഞ്ഞു കഴുകിയ ഊറ്റുവെള്ളം
      • നാ. കഞ്ഞി ഊറ്റിയ വെള്ളം, കഞ്ഞിവെള്ളം
X