കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊളക്കാറ്റ്, -ങ്കാറ്റ്

    ഊള-കാറ്റ്

      • നാ. കുളിരുണ്ടാക്കുന്ന ഇളങ്കാറ്റ്
X