കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊളനിലം

    ഊള-നിലം

      • നാ. ഊഷരഭൂമി, വളംകുറഞ്ഞനിലം, തരിശുനിലം
X