കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഴിയം, ഊഴ്യം

      • നാ. ഊഴം, ശുശ്രൂഷ, സേവ
      • നാ. കൂലിയില്ലാത്ത വേല, നിര്‍ബന്ധിച്ചു ചെയ്യിക്കുന്ന ജോലി
X