കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഹനി, -ഹിനി

    സം. ഊഹനീ "തുടച്ചുമാറ്റാനുള്ളത്"

      • നാ. ചൂല്
X