1. ഋക്ഷരം

  സം. ഋക്ഷര

   • നാ. മുള്ള്
   • നാ. വര്‍ഷം, മഴപൊഴിയല്‍
   • നാ. പ്രവാഹം, അരുവി
X