1. ഋക്ഷലുഞ്ഛി

    സം. -ലുന്‍ഛി

      • നാ. ജ്യോ. ഒരു ദുഷ്ടയോഗം, ദശമിയും രോഹിണിയും ത്രയോദശിയും ഉത്രവും പ്രതിപദവും പൂരാടവും ദ്വാദശിയും ആയില്യവും പഞ്ചമിയും കാര്‍ത്തികയും അഷ്ടമിയും പൂരുരുട്ടാതിയും ഈ ഓരോജോടി തിഥി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ചേരുമ്പോലുണ്ടാവുന്ന ദുഷ്ടയോഗം, ശുഭകര്‍മങ്ങള്‍ക്കു വര്‍ജ്യം
X