1. എക്കിട

  എ-കിട

   • വി. എല്ലാ ഇടങ്ങളും, എല്ലാസ്ഥലങ്ങളും
   • വി. എല്ലാ നിലവാരവും
 2. എക്കിട്

  സം. എക്കിള്‍

   • നാ. എക്കിട്ട, (-ട്ട്)
X