1. എക്കിട്ട, -ട്ടം, -ട്ട്, -ള്‍

  സം. ഹിക്കാ

   • നാ. ഇക്കിള്‍, എക്കിള്‍
 2. ഏക്കിട്ട

   • നാ. ഏങ്ങല്‍
 3. ള്-അ

   •   മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വ്യഞ്ജനം, ഒരു മൂര്‍ധന്യ പാര്‍ശ്വികവര്‍ണം.
X