1. ഏകകണികാജീവി

      • നാ. ഒരു സെല്‍ മാത്രമുള്ള ജീവി
X