1. ഓക

  സം.

   • നാ. നെല്ലിന്‍റെ ഓക
 2. ഓക്

  ഒഴുകുക

   • നാ. ഓവ്, വെള്ളം വാര്‍ന്നുപോകാനുള്ള തൂമ്പ്, പ്രണാളി
X