1. ഔജ്ജ്വല്യം

    സം.

      • നാ. ഉജ്ജ്വലത, പ്രകാശം, തിളക്കം
X