1. ഗംഗോത്തരി, ഗംഗോത്രി

    സം. ഗംഗാ-ഉത്തരിന്‍

      • നാ. ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു പുണ്യതീര്‍ഥം
X