1. ഘടകനിപാതം

    സം. ഘടക-നിപാത

      • നാ. വ്യാക. ഘടകമായിപ്രയോഗിക്കുന്ന നിപാതം
X