1. ചകരിച്ചോറ്

      • നാ. ചകരിനാരുകള്‍ക്കിടയില്‍ പറ്റിയിരിക്കുന്ന മൃദുവായ പദാര്‍ഥം
X