1. ഛത്രി

  സം.

   • നാ. ക്ഷുരകന്‍
   • നാ. ഏഴിലമ്പാല
   • നാ. കുടയുള്ളവന്‍, കുടപൊടിക്കുന്നവന്‍
X