1. ഛദകം

  സം.

   • നാ. ഇല, ഇതള്‍
 2. ചാതകം

  സം.

   • നാ. വേഴാമ്പല്‍
 3. ഛാദകം

  സം.

   • നാ. പന്തല്‍
   • നാ. മറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തു
X