1. ഛദിസ്സ്

    സം.

      • നാ. മറ
      • നാ. വണ്ടിയുടെയും മറ്റും മേല്‍മറ
X