1. ജര1

   • നാ. ഒരു രാക്ഷസി
   • നാ. പ്രശംസ
   • നാ. വാര്‍ധക്യം, വാര്‍ധക്യകാലത്ത് ശരീരത്തില്‍ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ചുളിവ്
   • നാ. ഭക്ഷിച്ച പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ദഹനം
 2. ജര2

   • വി. ദൃഢമായ
   • വി. പഴകിയ, പ്രായംചെന്ന
   • വി. ജീര്‍ണിച്ച
   • വി. പാകംവന്ന
   • വി. ചാഞ്ഞ, തൂങ്ങിയ
   • വി. ഉറപ്പുള്ള, കട്ടിയായ
   • വി. ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ള
   • വി. മഞ്ഞനിറമുള്ള
 3. ജരം

   • നാ. നാശം
   • നാ. വിരോധം
   • നാ. പ്രായാധിക്യംകൊണ്ടും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം
 4. ജാര

   • വി. നശിപ്പിക്കുന്ന, കൊല്ലുന്ന
   • വി. ജീര്‍ണിപ്പിക്കുന്ന
 5. ഝര, ഝരം

   • നാ. കൂട്ടം
   • നാ. വെള്ളച്ചാട്ടം, നദി
   • നാ. ഉറവ, ഊറ്റ്
   • നാ. പ്രവാഹം
   • നാ. തുടര്‍ച്ചയായുള്ള മഴ
   • നാ. വെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥലം
X