1. ഞരമ്പ്

      • നാ. രക്തവാഹിക്കുഴല്‍
      • നാ. നാരുപോലുള്ള സൂക്ഷ്മസിര
      • നാ. മാംസപേശികളെ അസ്ഥിയുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന വള്ളിപോലുള്ള ഭാഗം
X