1. ടന്‍

   • നാ. മുണ്ടന്‍
   • നാ. പാട്ടുകാരന്‍
 2. ഠന്‍

  സം. ഠ

   • നാ. ശിവന്‍
X