1. തകരുക

      • ക്രി. പലകഷണങ്ങളായി നുറുങ്ങിച്ചിതറുക
      • ക്രി. സുസ്ഥിതി നഷ്ടപ്പെടുക, നശിക്കുക, ക്ഷയിക്കുക
X