1. തക്കവന്‍

      • നാ. യോജിച്ചവന്‍
      • നാ. കൂടെയുള്ളവന്‍, ബന്ധു
X