1. തക്കാവി

    അറ.

      • നാ. ഒരിനം കാര്‍ഷികവായ്പ
X