1. തക1

   • നാ. മുറിവിലും മറ്റും തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന പച്ചമാംസം
 2. തക2

   • നാ. പെരുമ
   • നാ. അഴക്
   • നാ. സദ്ഗുണം
   • നാ. പ്രേമം
 3. ധക്

  സം.

   • ശബ്ദാനു. കോപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം
X