1. ധനവിനിയോഗം

      • നാ. ധനം ഉപയോഗിക്കല്‍, ലഭ്യമായ ധനം ആവശ്യാനുസൃതമായി ചെലവഴിക്കല്‍
X