1. നകുലം

   • നാ. കുങ്കുമം
   • നാ. കീരി
 2. നാകുലം

   • നാ. നകുലത്തെ (കീരിയെ) സംബന്ധിച്ചത്
   • നാ. അരത്ത
X