1. നടുവിക്കുക

    നടുക>പ്ര.

      • ക്രി. നടിയിക്കുക
X