കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നനപ്പ്

  നനയ്ക്കുക

   • നാ. നനയ്ക്കല്‍
   • നാ. ഈര്‍പ്പം
   • നാ. തുണി അലക്കല്‍
X