കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നഭോമുദ്ര

      • നാ. ഒരു ഹസ്തമുദ്ര
X