കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നമസ്യ1

      • വി. നമസ്കരിക്കാന്‍ തക്ക മേന്മയുള്ള, ബഹുമാന്യമായ, പൂജ അര്‍ഹിക്കുന്ന
  2. നമസ്യ2

      • നാ. നമസ്കാരം, പൂജ
X