1. ബകനിഷൂദനന്‍

      • നാ. പുരാണ. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍
      • നാ. പുരാണ. ഭീമസേനന്‍
X