1. ബകവ്രതം

      • നാ. ബകത്തെപ്പോലെ കപടനയം പ്രവര്‍ത്തിക്കല്‍
      • നാ. കപടഭക്തി
X