1. ബഡായി

  ഹി.

   • നാ. അതിശയോക്തി
   • നാ. ആത്മപ്രശംസ
   • നാ. ഇല്ലാത്തകാര്യം കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയല്‍
X